Zenteno-Cuevas, Roberto, Axhell Aleid Cornejo-Báez, and Damián E. Pérez-Martínez. 2023. “Type 2 Diabetes Mellitus and Tuberculosis, the Next Syndemic”. Microbes, Infection and Chemotherapy 3 (March):e1821. https://doi.org/10.54034/mic.e1821.